Datum: 22.12.2018 Avtor: PZDU Gorenjske Savska cesta 34 , 4000 Kranj
RAZPIS VOLITEV
RAZPIS VOLITEV ZA PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA, ČLANE UPRAVNEGA TER ČLANE IN NAMESTNIKE NADZORNEGA ODBORA IN ČASTNEGA RAZSODIŠČA POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE


Na podlagi 4. alineje, 27. člena Statuta Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske (v nadaljevanju: PZDU Gorenjske), z dne 28.3.2018 in 8. člena Akta o volitvah in imenovanjih v PZDU Gorenjske, Upravni odbor PZDU Gorenjske, ZARADI POTEKA MANDATOV V LETU 2019,

 

RAZPISUJE VOLITVE

z dnem 17.12.2018

za:

  1. predsednika,
  2. dva Podpredsednika,
  3. člane Upravnega odbora (12 članov),
  4. člane in nadomestne člane Nadzornega odbora (3 člane in 3 nadomestne člane) in
  5. člane in nadomestne člane Častnega razsodišča (3 člane in 3 nadomestne člane),

 

POGOJI ZA IZVOLITEV IN IMENOVANJE

Kandidat za predsednika in podpredsednika PZDU mora izpolnjevati naslednje pogoje:

-          da je član DU, ki je član PZDU,

-          da kandidat redno poravnava članarino,

-          da je član DU, ki je poravnalo članarino do ZDUS in PZDU,

-          da ima praviloma najmanj srednješolsko izobrazbo,

-          da ima praviloma večletne vodstvene izkušnje iz časa aktivne delovne dobe in  vodstvene izkušnje v DU ali PZDU.

Kandidat za organe (člana upravnega in nadzornega odbora ter člana častnega razsodišča mora izpolnjevati naslednje pogoje:

-          da je član DU, ki je član PZDU,

-          da kandidat redno poravnava članarino,

-          da je član DU, ki je poravnalo članarino do ZDUS in PZDU.

 

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV

PZDU in DU, skladno s svojimi akti ter sklepom o Razpisu volitev v PZDU, opravijo postopke evidentiranja kandidatov in  ob upoštevanju pogojev, ki so  določeni v tem pravilniku.

Evidentiranje kandidatov za funkcionarje in člane organov, člane delovnih teles opravijo izmed  članov, ki so poravnali obveznosti do DU, le-ta pa do ZDUS in PZDU ter izpolnjujejo s tem sklepom razpisane pogoje.

Evidentirani kandidat mora h kandidaturi podati pisno soglasje.

Soglasje h kandidaturi vsebuje podatke: ime, priimek, rojstni podatki, navedbo izobrazbe, delovne izkušnje v času aktivne delovne dobe, naziv DU, katerega član je ter vrsto dela, ki ga je v njem opravljal, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonsko številko in elektronski naslov ter seznanitev z namenom pridobitve in obdelave podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.

PZDU in DU sezname evidentiranih kandidatov z osnovnimi podatki posredujejo kadrovski komisiji PZDU v roku 30 dni po razpisu volitev. V tem roku lahko evidentira kandidate tudi Kadrovska komisija PZDU.

 

DOLOČITEV PREDLOGOV KANDIDATOV

Kadrovska komisija PZDU pregleda evidentirane kandidate in določi predloge kandidatov.

Predlagani kandidat za predsednika in podpredsednika ZDUS predloži kratko predstavitev in načelna programska izhodišča za delovanje PZDU.

Na tej podlagi kadrovska komisija PZDU določi predlog kandidatov za funkcionarja, podpredsednika in člane organov s predpisanimi podatki najmanj 45 dni in največ 60 dni pred datumom volitev s kratkim poročilom. Prelogom kandidatov priloži izjave o soglasju s kandidaturo s predpisanimi podatki, za funkcionarje pa tudi kratko predstavitev z načelnimi programskimi izhodišči.

Komisija po potrebi pridobi tudi ustrezna uradna dokazila.

Komisija potrdi predlagane kandidate, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. Komisija lahko v sklepu poda mnenje, lahko pa tudi izrecno podporo posameznemu kandidatu

Komisija o nepotrjenih kandidaturah in razlogih za tako odločitev obvesti predlagatelja.

Komisija določi predloge kandidatov za Predsednika, Podpredsednika ter za člane Upravnega odbora in člane ter namestnike Nadzornega odbora in Častnega razsodišča PZDU in jih predloži volilnemu Zboru članov PZDU najmanj 30 dni pred volitvami.

Kandidate za predstavnike PZDU Gorenjske v Zboru članov ZDUS ter v Upravnem odboru ZDUS, Zboru članov PZDU Gorenjske, predlaga Upravni odbor PZDU Gorenjske

Razpis volitev in imenovanj se objavijo na spletni strani PZDU ter pošlje  DU.

 

 

  Predsednik:   Zdravko Malnar, l.r.
Nazaj
© Zveza društev upokojencev Gorenjske
Galerija | Pravno obvestilo |
Izdelava strani: PLAN e d.o.o.