RAZPIS VOLITEV

Na podlagi 8. alineje 27. člena Statuta Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske z dne 28.3.2018 in določil Akta o volitvah in imenovanjih v Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske, je

 Upravni odbor Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske, na svoji 15. redni seji dne 15.11.2022 sprejel sklep za

RAZPIS

O VOLITVAH V POKRAJINSKI ZVEZI  DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE ZA MANDATNO  OBDOBJE 2023 - 2027

Dne 29.3.2023 poteče štiriletni mandat Predsedniku, dvema podpredsednikoma, Upravnemu odboru Pokrajinske Zveze društev upokojencev Gorenjske, Nadzornemu svetu in Častnemu razsodišču Pokrajinske Zveze društev upokojencev Gorenjske.

Volitve na volilnem občnem zboru članov se razpišejo za dne 29.3.2023.                                         

Volilni postopki se začnejo za kandidate, ki jih voli Zbor članov:

 • predsednika PZDU (v nadaljnjem besedilu vodilne funkcije)
 • dva podpredsednika ( v nadaljnjem besedilu vodilne funkcije)
 • 12 članov Upravnega odbora PZDU (predsednik in dva podpredsednika so člani po funkciji)
 • 3 člane in 3 namestnike članov Nadzornega odbora;
 • 3 člane in 3 namestnike Častnega razsodišča:

 V volilne postopke se vključujejo vse upokojenske organizacije s svojimi kandidati, ki so poravnale obveznosti do PZDU .

Zato pozivamo Društva upokojencev ( v nadaljnjem besedilu DU) da pričnejo z volilnimi opravili za zgoraj naštete vodilne funkcije, člane in namestnike Nadzornega sveta ter člane in namestnike članov Častnega razsodišča.

Evidentiranje kandidatov

Društva upokojencev pričnejo postopke evidentiranja kandidatov skladno s svojimi akti oz. sklepi. Društva upokojencev pri evidentiranju kandidatov upoštevajo določbe Statuta, oziroma Akta o volitvah in imenovanjih PZDU Gorenjske in sicer: 

Kandidat za predsednika in podpredsednika PZDU mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je član DU, ki je član PZDU,
 • da kandidat redno poravnava članarino,
 • da je član DU, ki je poravnalo članarino do ZDUS in PZDU,
 • da ima praviloma najmanj srednješolsko izobrazbo,
 • da ima praviloma večletne vodstvene izkušnje iz časa aktivne delovne dobe in vodstvene izkušnje v DU ali PZDU.

 

Kandidat za organe in delovna telesa PZDU mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je član DU, ki je član PZDU,
 • da kandidat redno poravnava članarino,
 • da je član DU, ki je poravnalo članarino do ZDUS in PZDU.

 

Društva upokojencev izmed svojih članov, evidentirajo kandidate. Evidentirane kandidate z osnovnimi podatki ime, priimek, rojstni podatki, izobrazba, naziv upokojenske organizacije, katere član je, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka in e-naslov in izjavo o soglasju, ki je priloga tega razpisa, posredujejo PZDU najkasneje do vključno 3.2.2023.

Določitev predlogov kandidatov

Kadrovska komisija PZDU po pregledu evidentiranih kandidatov določi predloge kandidatov. Pri določitvi tega predloga PZDU upošteva ali je društvo upokojencev, kot predlagatelj poravnalo obveznosti  PZDU. Predlagane kandidate s podatki: ime, priimek, rojstni podatki, izobrazba, naziv upokojenske organizacije, katere član je, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka in e-naslov in izjavo o soglasju, predloži najkasneje do 18.2.2023 Upravnemu odboru PZDU.

Upravni odbor PZDU po pregledu predlogov kandidatov in ugotovitvi, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa potrjene kandidate predloži volilnemu Zboru članov PZDU.

Upravni odbor predlaga Volilnemu zboru članov, da po izvolitvi  predsednika dveh podpredsednikov, upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča sprejme naslednji sklep:

Predsedniku PZDU, podpredsednikoma PZDU, upravnemu odboru, Nadzornemu odboru in Častnemu razsodišču prične teči mandat za obdobje 2023 - 2027 z dnem izvolitve na volilnem občnem zboru.

Kranj, 3.12.2022

Predsednik PZDU Gorenjske

Robert Plavčak, univ.dipl.prav.l.r.Nazaj