Program dela

PROGRAM DELA PZDU GORENJSKE ZA LETO 2022

UVOD:

Pred nami je novo leto našega delovanja. Zaradi epidemije koronavirusa se stanje nikakor ne umirja, zato še vedno veljajo ukrepi in preventivni ukrepi za njeno umirjanje in preprečevanje. In kot kaže, bo slednje veljajo še kar nekaj časa, zato bodo naše aktivnosti temu tudi prilagojene. Zato smo na Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske (v nadaljevanju PZDU) pripravili program dela, ki ga  bomo poskušali realizirati ob upoštevanju vseh veljavnih ukrepov NIJZ. O vseh aktivnostih in aktualnih zadevah bomo naše članice obveščali preko e-pošte in naše spletne strani https://www.pzdugorenjske.si/.

POUDARKI NA IZVAJANJU PROGRAMA DELA 2022:

Če se v začetku leta razmere še ne bodo izboljšale, se bosta seja upravnega odbora in občni zbor članov izvedla korespondenčno kot lani.

Vodstvo PZDU maju načrtuje srečanje z vsemi predsedniki DU, oziroma z njihovi predstavniki, kjer bomo obravnavali aktualne teme.

Srečanje upokojencev Gorenjske bo 7.julija na Pokljuki.

Podelitev priznanj za leto 2022 se bo izvedlo meseca decembru kot dan PZDU.

Program dela PZDU za leto 2022 se bo odvijal v terminih in po programih komisij, ki so že začele z delom. Razpis so bili že objavljeni.  

Glede na družbeno ekonomske razmere je poleg že ustaljenih dejavnosti kot ena izmed pomembnejših nalog, tako kot do sedaj, spremljanje nastajajoče zakonodaje s socialnega področja in politika pokojnin ter njihovo usklajevanje. Zato se bomo z organi ZDUS, skladno z vsebinskim načrtom dela ZDUS za leto 2022, še naprej aktivno prizadevali za izboljšanje gmotnega in tudi družbenega položaja upokojencev. V ta namen se bo kot v letu 2022 dejavno vključevali v aktivnosti ZDUS in ga pri tem podpirali.

PZDU bo še naprej sodelovala v projektu »Starejši za starejše«.

V jesenskem času bodo stekle aktivnosti za redne volitve za mandat 2023 – 2027.

Finančni plan je prilagojen načrtovanim aktivnostim, pri čemer kot glavni vir financiranja programa dela zagotovo predstavljajo članarine naših članic.

DELO ORGANOV IN KOMISIJ PZDU:

 • Vodstvo PZDU se bo srečevalo ne rednih srečanjih kot razširjeni kolegij predsednika.
 • Upravni odbor PZDU se bo sestajal praviloma vsake tromesečje oziroma po potrebi, kjer se bo sproti obravnavala problematika PZDU in DU ter se prenašala na ZDUS in obratno. Če se ne bo mogoče sestajati v živo, bomo odločitve sprejemali na korespondenčnih sejah.
 • PZDU bo z DU v letu 2022, tako kot do sedaj, v celoti delovala preko računalniškega sistema in preko nove spletne strani zveze, ki se bo sproti osveževala.
 • Programi dela komisij v okviru PZDU Gorenjske so sestavni del tega programa.
 • Nadzorni odbor PZDU bo v okviru svojih pristojnosti spremljal delo organov PZDU.
 • Častno razsodišče se bo sestalo in delovalo, če bodo za to nastali pogoji ali potrebe.
 • Pisarna PZDU bo v letu 2022 delovala vsako sredo med 9. in 12. uro.

 

Finančni plan delovanja PZDU Gorenjske je sestavni del tega programa.

Predsednik PZDU:

Robert Plavčak, univ. dipl. prav.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM DELA PZDU GORENJSKE ZA LETO 2021

Zaradi novega koronavirusa in s tem razglašene epidimije v Republiki Sloveniji, je bil na rednem občnem zboru dne 16.6.2020 sprejet sklep, da se vse planirane aktivnosti v tem letu začasno zamrznejo in izvedejo predvidoma naslednje leto. Seveda, v kolikor bo to mogoče ob upoštevanju vse navodil NIJZ. Vsled tega je bilo delovanje zveze v preteklem leto zelo okrnjeno. Zato so naše aktivnosti večinoma potekale predvsem korespondenčno in telefonično in z delom v zaprti pisarni, saj je bilo tekoče zadeve potrebno opravljati.

S tem namenom se je dne 17.2.2021 v pisarni PZDU Gorenjske sestal ožji kolegij predsednika, skupaj z obema podpredsednikoma in sprejel nekaj odočitev za delovanje in delo PZDU v letu 2021.

Tako je bil sprejet sklep, o ponovni uvedbi uradnih ur vsako sredo med 09 in 12 uro, s predhodno najavo, od 24.2.2021 dalje. Pri tem je seveda potrebno upoštevati vsa navodila NIJZ. Obvestilo  o tem je bilo dano tudi na našo spletno stran, prav tako pa so bila o tem obveščena vsa društva. 

Zaradi slabših trenutnih epidemioloških razmer, se bo tako upravni odbor kot tudi občni zbor članov zveze izvedel korespondenčno.

Podelitev priznanj PZDU Gorenjske za leto 2020 se bo izvedlo, ko bodo epidemiološke razmere to omogočale. Dogodek naj bi potekal v večnamenskih prostorih občine Kranj.

Vsakoletnega srečanja upokojencev Gorenjske, ki je bilo predvideno v mesecu juliju, letos ne bo.

Program dela PZDU za leto 2021 se bo odvijal predvidoma v terminih in po programih komisij, ki so že začele z delom. O vsem bomo članice pravočasno obveščali. 

Vodstvo PZDU načrtuje srečanje z vsemi predsedniki DU, oziroma z njihovi predstvavniki, kjer bodo predvidoma obravnavane aktualne teme.

Glede na družbeno ekonomske razmere, je poleg že ustaljenih dejavnosti, ena izmed pomembnejših nalog, tako kot do sedaj, če ne najpomembnejša Pokrajinske zveze spremljanje nastajajoče zakonodaje s socialnega področja in politika pokojnin ter njihovo usklajevanje.

Zato se bomo še naprej z organi ZDUS, skladno z vsebinskim načrtom dela ZDUS za leto 2021, aktivno prizadevali za izboljšanje gmotnega in tudi družbenega položaja upokojencev. V ta namen se bomo kot v letu 2021 dejavno vključevali v aktivnosti ZDUS in jo pri tem podpirali. 

Še vedno pa bo STALNICA DELOVANJA PZDU Gorenjske:

 • PZDU bo še v naprej mesto, kamor DU lahko naslavljajo svoje pobude, prošnje in zahteve,
 • redna komunikacija in koordinacija med ZDUS-om in DU,
 • UO PZDU se bo sestajal praviloma vsake tromesečje, oziroma po potrebi, kjer se bo sproti obravnavala problematika PZDU in DU ter se prenašala na ZDUS in obratno. V kolikor bo narava obravnavane tematike to dovoljevala, drugače bomo odločitve sprejemali na korespondenčnih sejah,
 • PZDU bo predvdioma v petek 10. decembra organizirala »Dan PZDU Gorenjske« in podelila priznanja PZDU Gorenjske, v kolikor bodo epidemiološke razmere to omogočale,
 • PZDU bo v letu 2021, v kolikor bo to mogoče in zaradi potreb, izvedla posvete, seminarje oziroma izobraževanja s temami, ki so najbolj aktualne za upokojence, z udeležbo vseh predstavnikov DU Gorenjske,
 • ugotavljanje plačila članarine DU Gorenjske do PZDU bo skladno s sklepom PZDU,
 • PZDU bo še naprej sodelovala v izvajanju projekta »Starejši za starejše«,
 • PZDU bo z DU v letu 2021, tako kot do sedaj, v celoti delovala preko računalniškega sistema in preko nove spletne strani zveze, ki se bo sproti osveževala.
 • povezovanje PZDU z naslednjimi inštitucijami:
  • občine - prijave na razpise za financiranje DU in po možnosti tudi PZDU,
  • športna in kulturna društva - za skupno nastopanje na tekmovanjih in prireditvah,
  • sodelovanje drugimi organizacijami za pripravo športnih, kulturnih ter drugih prireditev.

Programi komisij v okviru PZDU Gorenjske so sestavni del tega programa.

Program dela za leto 2021 se bo prilagajal trenutnim epidemiološkim razmeram, pri izvajanju posameznih programov pa se bodo upoštevala vsa potrebna navodila NIJZ.  

Predsednik PZDU: Robert Plavčak, univ.dipl.prav.