Program dela

 

Program dela PZDU za leto 2024

 

Za nami je 20. letno jubilejno delovanja Pokrajinske zveze, kot tudi nov volilni občni zbor za mandat 2023 do 2027. Zato smo na Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske (v nadaljevanju PZDU) pripravili program dela, ki ga bomo poskušali realizirati. O vseh aktivnostih in aktualnih zadevah bomo naše članice obveščali preko e-pošte in naše spletne strani https://www.pzdugorenjske.si/.

Poudarki na izvajanju programa dela 2024 so:

Dne 27.3.2024 bo potekal redni občni zbor, na katerem bodo člani obravnavali in potrjevali program dela za leto 2024.

Vodstvo PZDU v mesecu maju načrtuje srečanje z vsemi predsedniki DU v PZDU, oziroma z njihovi zastopniki, kjer bomo obravnavali aktualne teme, zlasti pa težave z upadanjem članstva.

V mesecu maju, dne 25.5.2024 bo v so organizaciji DU Kamnik potekalo srečanje pevcev Gorenjskih upokojencev.

V mesecu juniju se bomo udeležili medgeneracijskega srečanja na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Dnevi ZDUS bodo letos potekali izjemoma 12. in 13.6.2024.

Načrtujemo, da bomo »Srečanja upokojencev Gorenjske 2024« ponovno izvedli Termah Snovik. Predviden je termin v drugi polovici meseca septembra. Informativnim pogovori že potekajo. Za ta dogodek si želimo več sodelovanja tudi drugih društev.

V zimskih in poletnih mesecih, se bodo naši člani udeležili letovanja v Hotelu Delfin v Izoli. Izbor in razpis za izlete bo pripravila pristojna komisija.

Podelitev priznanj PZDU in ZDUS za leto 2024 se ne bo več izvedlo kot običajno v mesecu decembru, temveč na občnih zborih v društvih upokojencev neposredno. Takšen je bil zadnji sprejeti sklep upravnega odbora. Razlog je starost in težave z gibanjem posameznikov.

Program dela PZDU za leto 2024 se bo odvijal v terminih in po programih komisij, ki so že začele z delom. Termini in izvajalci pa že določeni. Razpisi bodo objavljeni pravočasno. Najboljši se bodo udeležili državnih športnih iger. Vse objave bodo tudi na naši spletni strani. 

Glede na družbeno ekonomske razmere je poleg že ustaljenih dejavnosti kot ena izmed pomembnejših nalog, tako kot do sedaj, spremljanje nastajajoče zakonodaje s socialnega področja in politika pokojnin ter njihovo usklajevanje. Zato se bomo z organi ZDUS, skladno z vsebinskim načrtom dela ZDUS za leto 2024, še naprej aktivno prizadevali za izboljšanje gmotnega in tudi družbenega položaja upokojencev. V ta namen se bomo dejavno vključevali v aktivnosti ZDUS in ga pri tem podpirali.

PZDU bo še naprej sodelovala in podpirala delovanje projekta »Starejši za starejše«. Cilj tega je, da se za njegovo izvajanje pridobi čim več novih DU iz območja Gorenjske in nudi pomoč tistim, ki jo želijo in so jo potrebni.

Finančni plan je prilagojen načrtovanim aktivnostim, pri čemer kot glavni vir financiranja programa dela zagotovo predstavljajo članarine naših članic in sredstva iz naslova razpisov ZDUS za sofinanciranje programov športa, rekreacije in kulture in delovanja zveze ter donacije. V letu 2024 računamo tudi na znatna sredstva iz naslova delovanja ZDUS.

Delo organov, komisij in tajništva PZDU:

Vodstvo PZDU se bo srečevalo po potrebi kot razširjeni kolegij predsednika.

Upravni odbor PZDU se bo sestal vsaj dvakrat letno, oziroma po potrebi, kjer se bo sproti obravnavala problematika PZDU in DU ter se prenašala na ZDUS in obratno. Če se ne bo mogoče sestajati v živo ali zaradi časovnih omejitev, bomo odločitve sprejemali na korespondenčnih sejah.

PZDU bo z DU v letu 2024, tako kot do sedaj, v celoti delovala preko računalniškega sistem in preko spletne strani zveze, ki se bo sproti osveževala.

Programi dela komisij v okviru PZDU Gorenjske so sestavni del tega programa.

Nadzorni odbor PZDU bo v okviru svojih pristojnosti spremljal delo organov PZDU. 

Častno razsodišče se bo sestalo in delovalo, če bodo za to nastali pogoji ali potrebe.

Pisarna PZDU bo v letu 2024 predvidoma delovala vsako 1. sredo med 9. in 12. uro, razen v poletnem času. Delo bo potekalo preko e-pošte, aktivnosti pa prilagajale izvajanju programov in drugim potrebnim aktivnostim.

Finančni plan za leto 2024 PZDU Gorenjske je sestavni del tega programa  in potrjen na zboru članov 27. marca 2024.

Predsednik PZDU Gorenjske

Robert Plavčak, univ.dipl.prav.l.r.