Program dela

Program dela PZDU za leto 2023

Pred nami je 20. letno jubilejno delovanja Pokrajinske zveze, kot tudi nov volilni občni zbor za mandat 2023 do 2027. Zato smo na Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske (v nadaljevanju PZDU) pripravili program dela, ki ga bomo poskušali realizirati. O vseh aktivnostih in aktualnih zadevah bomo naše članice obveščali preko e-pošte in naše spletne strani https://www.pzdugorenjske.si/.

Poudarki na izvajanju programa dela 2023 so:

Dne 29.3.2023 bo potekal redni volilni občni zbor, na katerem bodo člani izvolili novo vodstvo PZDU in njegove organe. Nov upravni odbor bo predvidoma do konca meseca maja imenoval tudi nove člane komisij.

Vodstvo PZDU v mesecu maju načrtuje srečanje z vsemi predsedniki DU v PZDU, oziroma z njihovi zastopniki, kjer bomo obravnavali aktualne teme.

V dneh 24. in 25. maja se bomo udeležili medgeneracijskega srečanja na gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Jubilejno 30. »Srečanja upokojencev Gorenjske 2023« se bo izvedlo v so-organizaciji z DU Kamnik, v Termah Snovik. Predviden je termin konec meseca avgusta ali takoj v prvem tednu meseca septembra. Dogovori že potekajo.

V mesecu juniju bomo z evidentiranimi kandidati sodelovali na volitvah organov ZDUS.

V poletnih mesecih, se bodo naši člani udeležili letovanja v Hotelu Delfin v Izoli.

Podelitev priznanj PZDU in ZDUS za leto 2023 se bo izvedlo meseca decembra kot dan PZDU.

Program dela PZDU za leto 2023 se bo odvijal v terminih in po programih komisij, ki so že začele z delom. Razpisi so bili že objavljeni, termini in izvajalci pa že določeni.  

Glede na družbeno ekonomske razmere je poleg že ustaljenih dejavnosti kot ena izmed pomembnejših nalog, tako kot do sedaj, spremljanje nastajajoče zakonodaje s socialnega področja in politika pokojnin ter njihovo usklajevanje. Zato se bomo z organi ZDUS, skladno z vsebinskim načrtom dela ZDUS za leto 2023, še naprej aktivno prizadevali za izboljšanje gmotnega in tudi družbenega položaja upokojencev. V ta namen se bomo dejavno vključevali v aktivnosti ZDUS in ga pri tem podpirali.

PZDU bo še naprej sodelovala in podpirala delovanje projekta »Starejši za starejše«. Cilj tega je, da se za njegovo izvajanje pridobi čim več DU iz območja Gorenjske.

Finančni plan je prilagojen načrtovanim aktivnostim, pri čemer kot glavni vir financiranja programa dela zagotovo predstavljajo članarine naših članic in sredstva iz naslova javnega razpisa ZDUS za sofinanciranje programov športa, rekreacije in kulture. V letu 2023 računamo tudi na nekaj sredstev iz naslova delovanja ZDUS.

Delo organov in komisij PZDU:

Vodstvo PZDU se bo srečevalo po potrebi kot razširjeni kolegij predsednika.

Upravni odbor PZDU se bo sestajal praviloma vsake tromesečje oziroma po potrebi, kjer se bo sproti obravnavala problematika PZDU in DU ter se prenašala na ZDUS in obratno. Če se ne bo mogoče sestajati v živo ali zaradi časovnih omejitev, bomo odločitve sprejemali na korespondenčnih sejah.

PZDU bo z DU v letu 2023, tako kot do sedaj, v celoti delovala preko računalniškega sistem in preko spletne strani zveze, ki se bo sproti osveževala.

Programi dela komisij v okviru PZDU Gorenjske so sestavni del tega programa.

Nadzorni odbor PZDU bo v okviru svojih pristojnosti spremljal delo organov PZDU. 

Častno razsodišče se bo sestalo in delovalo, če bodo za to nastali pogoji ali potrebe.

Pisarna PZDU bo v letu 2023 predvidoma delovala vsako 1. sredo med 9. in 12. uro, razen v poletnem času. Delo se bo prilagajalo izvajanju programov in drugim potrebnim aktivnostim.

Finančni plan za leto 2023 PZDU Gorenjske je sestavni del tega programa v nadaljevanju.

Februar, 2023

Predsednik PZDU Gorenjske

Robert Plavčak, univ.dipl.prav.l.r.